Select Your Employee:

Female Therapist
Female Therapist
Licensed Massage Therapist
Female Therapist
Female Therapist
Licensed Massage Therapist
Male Therapist
Male Therapist
Licensed Massage Therapist

Select Your Services:

Massage Therapy

 • Swedish Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Swedish Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Swedish Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Deep Tissue Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Deep Tissue Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Deep Tissue Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Pre-Natal Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Pre-Natal Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Pre-Natal Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Sports Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Sports Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Sports Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Myofascial Trigger Point Therapy - 60 Minutes
  $90.00
 • Myofascial Trigger Point Therapy - 90 Minutes
  $145.00
 • Myofascial Trigger Point Therapy - 120 Minutes
  $180.00
 • Hot Stones Massage - 60 Minutes
  $100.00
 • Hot Stones Massage - 90 Minutes
  $150.00
 • Hot Stones Massage - 120 Minutes
  $200.00
 • Avocado Facial Massage
  $50.00
 • Reflexology - 30 Minutes
  $45.00
 • Infant Massage
  $60.00

Energy Therapy

 • Reiki - 30 Minutes
  $45.00

Spa Services

 • Body Contour Wrap - One Section
  $35.00
 • Body Contour Wrap - Full Body
  $210.00
 • Lavender Infused Dead Sea Salt Foot Scrub - 20 Minutes
  $50.00

Massage Therapy

 • Swedish Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Swedish Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Swedish Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Deep Tissue Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Deep Tissue Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Deep Tissue Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Pre-Natal Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Pre-Natal Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Pre-Natal Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Sports Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Sports Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Sports Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Myofascial Trigger Point Therapy - 60 Minutes
  $90.00
 • Myofascial Trigger Point Therapy - 90 Minutes
  $145.00
 • Myofascial Trigger Point Therapy - 120 Minutes
  $180.00
 • Hot Stones Massage - 60 Minutes
  $100.00
 • Hot Stones Massage - 90 Minutes
  $150.00
 • Hot Stones Massage - 120 Minutes
  $200.00
 • Avocado Facial Massage
  $50.00
 • Reflexology - 30 Minutes
  $45.00
 • Infant Massage
  $60.00

Energy Therapy

 • Reiki - 30 Minutes
  $45.00

Spa Services

 • Body Contour Wrap - One Section
  $35.00
 • Body Contour Wrap - Full Body
  $210.00
 • Lavender Infused Dead Sea Salt Foot Scrub - 20 Minutes
  $50.00

Massage Therapy

 • Swedish Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Swedish Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Swedish Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Deep Tissue Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Deep Tissue Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Deep Tissue Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Pre-Natal Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Pre-Natal Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Pre-Natal Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Sports Massage - 60 Minutes
  $90.00
 • Sports Massage - 90 Minutes
  $145.00
 • Sports Massage - 120 Minutes
  $180.00
 • Myofascial Trigger Point Therapy - 60 Minutes
  $90.00
 • Myofascial Trigger Point Therapy - 90 Minutes
  $145.00
 • Myofascial Trigger Point Therapy - 120 Minutes
  $180.00
 • Hot Stones Massage - 60 Minutes
  $100.00
 • Hot Stones Massage - 90 Minutes
  $150.00
 • Hot Stones Massage - 120 Minutes
  $200.00
 • Avocado Facial Massage
  $50.00
 • Reflexology - 30 Minutes
  $45.00
 • Infant Massage
  $60.00

Energy Therapy

 • Reiki - 30 Minutes
  $45.00

Spa Services

 • Body Contour Wrap - One Section
  $35.00
 • Body Contour Wrap - Full Body
  $210.00
 • Lavender Infused Dead Sea Salt Foot Scrub - 20 Minutes
  $50.00